A Kormány 35/1997.(II.26.) Korm.rendelete a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól

 

A Kormány, az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 8. §-nak (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: A rendelet hatálya

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a TVR. 5. §-nak (2) bekezdésében megjelölt veszélyes eb (pit-bull terrier és keverékei), valamint a TVR. 5. §-nak (4) bekezdése alapján veszélyesnek minősített eb tartására;

b) az a) pont szerinti eb tulajdonosára, illetőleg az eb felügyeletét ellátó természetes személyre (a továbbiakban együtt: ebtartó).

(2) A TVR. 5. §-nak (2) bekezdése alapján veszélyes ? pitbull terrier jellegű ? ebek általános jellemzőit az 1. számú melléklet tartalmazza. Veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése

2. § (1) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartására vonatkozó ? a Tvr. 5. §-nak (5) bekezdésében előírt ? hatósági eljárás az eb tartási helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző) hatáskörébe tartozik.

(2) Az engedély a kiállítástól számított egy évig érvényes.

(3) Az engedélybe ? kérelemre ? be kell jegyezni az eb felügyeletét ellátó személyt.

(4) Az engedély kiadásáért, meghosszabbításáért a külön jogszabályban meghatározott összegű díjat kell fizetni.

3. § (1) Az engedély kiadását az eb természetes személy tulajdonosa, vagy az eb felügyeletét ellátó természetes személy a tulajdonossal együtt kérheti.

(2) A veszélyes és veszélyessé minősített eb tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét;

b) az ebtartó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

c) az eb tartási helyét (a település neve, kerület, házszám);

d) az eb tartási helyének leírását;

e) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét, egyedi jelét (mikrochip számát) és marmagasságát.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) az ebtartó egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát;

b) igazolást a Tvr.5. §-nak (2) bekezdésében meghatározott veszélyes eb ivartalanításáról, illetve a veszélyes és veszélyesnek minősített eb egyedi azonosítóval való ellátásáról;

c) közös tulajdonban lévő ingatlan (lakás) esetében a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát;

d) többlakásos házban, illetve egy lépcsőházban lakók nevét, címét, a tartáshoz történő hozzájárulását.

4. § (1) A jegyző az engedély kiadása előtt helyszíni szemlét tart, amelyen meghívása esetén a hatósági állatorvosnak és a rendőrség megbízottjának is részt kell venni.

(2) A jegyző az engedély kiadásának előfeltételeit szükség esetén tenyésztési és más szakértő bevonásával vizsgálja.

(3) Az ebtartó köteles a tartási körülmények ellenőrzését elősegíteni és tűrni.

5. § (1) A veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezéséről a jegyző határozatot hoz. A határozat jogerőre emelkedése után a jegyző a 2. számú mellékletben meghatározott engedélyt állít ki az ebtartó részére.

(2) Az engedély nem adható ki, ha a kérelmező

a) a tizennyolcadik életévét nem töltötte be;

b) cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll;

c) szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt elítélték és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;

d) az eb biztonságos tartási feltételeit nem biztosítja.

(3) Az engedélyt vissza kell vonni ha

a) az (1) bekezdés b)?d) pontjaiban meghatározott valamely kizáró ok az engedély kiadását követően keletkezik;

b) az engedéllyel rendelkező az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit megszegi;

c) az eb tartási helyét véglegesen megváltoztatják;

d) a veszélyesnek minősített ebnek más lesz a tulajdonosa. Veszélyes eb ivartalanítása

6. § A veszélyes eb ivartalanítását az eb tulajdonosának, illetve ? a Tvr.7. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt esetben ? a veszélyessé minősített eb tulajdonosának a 3. számú mellékletben foglaltak szerint írásban kell kérnie az állatorvostól. A veszélyes és veszélyessé minősített eb tartására vonatkozó rendeletek.

7. § (1) A veszélyes és a veszélyessé minősített eb nyakörvén jól látható jelzést ("biléta"??) kell elhelyezni. A biléta legalább öt centiméter átmérőjű, piros szegélyű fehér korong, egyik oldalán a tulajdonos neve, lakcíme, másik oldalán az eb azonosító száma és fekete színű "Veszélyes!"?? felirat szerepel. A biléta beszerzésének költségei az állat tulajdonosát terhelik.

(2) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb olyan megfelelően zárt, bekerített vagy elkerített helyen (kennel) tartható, amely megakadályozza az ebnek a közterületre történő, felügyelet nélküli kijutását, illetve, hogy az eb embernek vagy állatnak sérülést okozzon.

(3) A veszélyes és veszélyessé minősített eb tartására szolgáló ingatlan be-, illetve kijáratain: "Vigyázat! Veszélyes eb!"?? feliratú táblát kell elhelyezni. A szöveg mellett támadó ebet ábrázoló grafika feltüntetése szükséges. A táblán jól látható helyen, megfelelő helyen kell elhelyezni.

8. § (1) A veszélyes és veszélyesnek minősített ebet közterületen vezetni, tömegközlekedési eszközön szállítani ? amennyiben a fuvarozási szabályzatok szigorúbb követelményeket nem állapítanak meg ? csak a harapás lehetőségét megakadályozó, biztonságos fém szájkosárral és a kibújást megakadályozó fojtó nyakörvvel, két méternél nem hosszabb (nem kihúzható) pórázon, a tartási engedélyre jogosult felügyeletével szabad.

Az ebet a pórázról elengedni, és a szájkosarat levenni tilos! Tömegközlekedési eszközön történő szállítás esetén egyebekben a fuvarozási szabályzatok rendelkezéseit is alkalmazni kell.

(2) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb felügyelete ? a tartási engedélyben meg nem jelölt személyre ? ideiglenesen sem ruházható át.

9. § (1) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb elhullását, elveszését, valamint az 5. § (2) bekezdésében d) pontjában meghatározott esetben a tulajdonos megváltozását huszonnégy órán belül ? munkaszüneti nap esetén a következő munkanapon ? jelenteni kell a jegyzőnek.

(2) Aki veszélyes vagy veszélyesnek minősített ebet talál, illetve befog, köteles a huszonnégy órán belül a jegyzőnek bejelenteni, és a befogott ebet a hatóság képviselőjének átadni.

(3) A kóbor veszélyes vagy veszélyessé minősített ebet haladéktalanul be kell fogni, és meg kell kísérelni a tulajdonos értesítését.

(4) Ha az eb tulajdonosa a befogással, őrzéssel, megfigyeléssel kapcsolatos költségeket megtéríti, az ebet részére vissza kell adni. Az értesítés eredménytelensége vagy a költségek megfizetésének elmulasztása esetén az ebet tizennégy napos hatósági állatorvosi megfigyelés után ki kell írtani. Elkobzott veszélyes vagy veszélyessé minősített eb elhelyezése, megfigyelése

10. § (1) A szabálysértési vagy büntetőeljárás során elkobzott, lefoglalt továbbá leadott, befogott veszélyes vagy veszélyessé minősített ebet az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 42. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti telepen, tizennégy napos állategészségügyi megfigyelés alatt kell tartani.

(2) A veszélyes vagy a veszélyessé minősített eb tulajdonosa ellen indított büntető- vagy szabálysértési eljárás során jogerős határozattal elkobzott eb kiírtását, az (1) bekezdésben meghatározott megfigyelési idő elteltével, az állategészségügyi hatóság által kijelölt állatorvos hajtja végre.

(3) A veszélyes vagy a veszélyessé minősített eb állategészségügyi megfigyelésének, lefoglalásának, elkobzásának és kiírtásának költségei az eb tulajdonosát terhelik, kártalanításra nem tarthat igényt. Veszélyessé minősített ebekkel kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) Az eb veszélyessé minősítésére irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) Az eb veszélyessé minősítése során fokozott gondossággal kell vizsgálni az eb által okozott súlyos sérülés bekövetkezésének körülményeit, különösen a sérült magatartását.

12. § A veszélyesnek minősített eb tulajdonjogának átruházását huszonnégy órán belül ? munkaszüneti nap esetén a következő munkanapon ? a jegyzőnél be kell jelenteni, és az új tulajdonosnak tartási engedélyt kell kérnie. A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb egyedi azonosítása és nyilvántartása

13. § (1) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb egyedi azonosítása mikrochippel történik, melyet az állat nyakának bal oldalán, a bőr alá kell elhelyezni.

(2) A veszélyes és a veszélyesnek minősített ebek egyedi azonosítását kizárólag a megyei (fővárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) által kijelölt állatorvosok végezhetik.

14. § (1) Az állomás és a jegyző nyilvántartást vezet a veszélyes és veszélyessé minősített ebekről.

(2) A veszélyes és a veszélyesnek minősített ebek központi számítógépes nyilvántartása az Országos Állategészségügyi Intézetben történik.

(3) ebek nyilvántartásának tartalma:

a) a tulajdonos adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme);

b) az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, neve;

c) az eb tartós egyedi azonosító (mikrochip) adatai;

d) az eb egyedi jellemzői (leírása, tartási helye);

e) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja;

f) a nyilvántartásba vétel időpontja.

(4) A nyilvántartási adatokat a veszélyes és a veszélyessé minősített eb elhullásától, elvesztésétől számított három évig meg kell őrizni.

15. § A jegyző és az állategészségügyi szakhatóság az ebtulajdonosnak a 14. § (3) bekezdésének a) pontjában írt adatai, valamint az eb adatainak kezelésére jogosult. Ellenőrzés

16. § (1) A veszélyes és a veszélyessé minősített eb tartási feltételeinek megtartását

a) a tartás helyén évente legalább egyszer, a 4. §-ban meghatározottak részvételével a jegyző,

b) közterületen a jegyző és a rendőrség ellenőrzi.

(2) A hatósági állatorvos a jegyző által elrendelt esetben végez ellenőrzést az eb tartási helyén, illetve állatorvosi rendelőben, az eb azonosítására és egészségi állapotára (veszettség elleni oltás is) vonatkozóan.

(3) Az ebtartó a tartási engedélyt az ellenőrzésre jogosult felhívására köteles bemutatni.

(4) Ha az állatorvos tevékenysége során pitbull terrier vagy keveréke ivartalanításának hiányát észleli, erről az eb tartási helye szerint illetékes jegyzőt, a tulajdonosra és az ebre vonatkozó ? rendelkezésre álló adatok ? közlésével három munkanapon belül tájékoztatja. Értelmező rendelkezések

17. § E rendelet alkalmazásában:

a) eb biztonságos tartása: az eb tartása helyén az eb elzárása a házon belül vagy zárt ketrecben, illetőleg kennelben, amely megakadályozza elsősorban a gyermekek, de bármely más illetéktelen személy bejutását, és alkalmas arra, hogy meggátolja az eb kijutását, illetve felügyelet nélküli közterületre kerülését. A ketrecnek, kennelnek tetővel kell rendelkezni, és védelmet kell nyújtania az eb számára az időjárás ellen;

b) ivartalanítás: hím ivarú ebeknél a herék, nőivarúaknál a petefészek eltávolítása;

c) kiírtás: az állat életének kioltása, ami e rendelet vonatkozásában csak állatorvosi beavatkozással, fájdalomtól és megrázkódtatástól mentesen történhet;

d) súlyos sérülés: nyolc napon túl gyógyuló fizikai sérülés, amely csonttöréssel vagy olyan torzító, tépett sebekkel jár, amelyeket csak sebészeti eljárással lehet egyesíteni, illetve gyógyulásuk plasztikai sebészeti műtéti úton lehetséges;

e) szaporítás: az ebtartó egy szukát vagy más ebet nem tenyésztési célból enged szaporodni;

f) tenyésztés: legalább két tenyészszukával folytatott kereskedelmi, haszonszerzési célú, céltudatos ebszaporítás.

18. § (1) ez a rendelet 1997. február 27. napján lép hatályba, egyidejűleg az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 13/A §-a, valamint az állatviadalok tilalmáról és egyes küzdő ebek behozatali, tenyésztési tilalmáról szóló 15/1994. (II.1.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV.14.) Korm. rendelet 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Tiltott állatviadal"

25/A. § (1) Aki ? a külön jogszabály alapján tiltott, eb részvételével tartott állatviadalt kivéve ?

a) tiltott állatviadalt szervez, tart, ahhoz épületet, egyéb helyet, anyagi eszközt bocsát más személy rendelkezésére,

b) tiltott állatviadal céljára állatot tart, tenyészt, kiképez, idomít, átad, forgalmaz,

c) tiltott állatviadalra fogadást szervez, állatviadalon fogadást köt,

d) tiltott állatviadalon közreműködik vagy részt vesz, ötezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Azt az állatot, amelyre nézve az (1) bekezdésben foglalt szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.??
  Horn Gyula s.k., miniszterelnök 1. számú melléklet

a 35/1997. (II.26.)Korm. rendelethez A nem törzskönyvezett pitbull terrier jellegű ebek általános jellemzői

Általános leírás: izmos, sima szőrű, erőt sugárzó, atletikus, de nem túl sovány, nehéz, erőteljes elülső rész, könnyű far, oldalról nézve négyszögletes benyomást kelt, marmagasság: 35-51 cm

Fej: szögletes, a testhez viszonyítva viszonylag nagy, nehéz, doboz formájú, az állkapcsok szélesek, a koponya széles, erősen fejlett orrnyereg, a szemek alatti terület feltűnően széles, erősen fejlett rágóizmok

Pofa: a pofa nem kiugró

Fülek: magasan helyezkednek, hegyesek és vágottak, ránctalanok

Szemek: kerekek, mélyen ülők, aránylag kicsik, egymástól távol vannak

Nyak: erős, izmos, egészen a koponyáig, rövid

Mellkas: mély, lefelé kúpot formáló íves bordák, széles

Hát: izmos, rövid

Lábak: a mellső lábak egyenesek, erősek, a csípő széles és hosszú, a hátulsó lábak viszonylag hosszúak

Szőrzet: rövid

Farok: mélyen tűzött, vékony, a testhez viszonyítva rövid (vagy csonkolt), kúp formában, kis pontban végződik.

A 2. számú melléklet a 35/1997. (II.26.) Korm. rendelethez tartalmazza a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásához szükséges engedélyt, mely tartalmazza az eb, annak tulajdonosa illetve az eb felügyeletét ellátó személy adatait. A helyi önkormányzat jegyzője állítja ki. A kiállítástól számított egy évig érvényes és kétszer meghosszabbítható.

A 3. számú melléklet a 35/1997. (II.26.) Korm. rendelethez a veszélyes eb ivartalanításához szükséges kérelmet tartalmazza. Feltünteti a tulajdonos és az eb pontos adatait. A belügyminiszter 15/1997. (III.5.) BM rendelete a veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartása engedélyezésének díjáról

Az állam- és közbiztonságról szóló ? többször módosított ? 1974. évi 17. törvényerejű rendelet 8. § (7) bekezdés a) pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján ? a pénzügyminiszterrel egyetértésben ? a következőket rendelem el:

1. § (1) A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb (a továbbiakban: veszélyes eb) tartása engedélyezésére, illetőleg a tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(2) A díj az ügyben eljáró első és másodfokú hatóságot illeti meg.

(3) A tartás engedélyezésére irányuló eljárás díja 25.000 Ft, a tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló eljárás díja 20.000 Ft.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott díjat a veszélyes eb tulajdonosa a tartás helye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára az eljárás kezdeményezésekor köteles befizetni, és a díj befizetését igazolni.

(5) A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja 25.000 Ft, az engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló fellebbezési eljárás díja 20.000 Ft.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott díjat a veszélyes eb tulajdonosa az illetékes fővárosi, megyei közigazgatási hivatal költségvetési előirányzat?felhasználási keretszámlájára a fellebbezés benyújtásakor köteles befizetni, és a díj befizetését igazolni.

(7) A díj visszafizetése, a díjfizetés elmaradása, részbeni vagy késedelmes teljesítése esetén, illetőleg beszedésére az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 32., 82., illetőleg 88. §-ban foglalt rendelkezést kell alkalmazni.

(8) A fellebbezési eljárásért fizetett igaszságszolgáltatási díj visszatérítésére államigazgatási, bírósági határozat alapján kerülhet sor.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Világosi Gábor s.k., belügyminisztériumi politikai államtitkár   A földművelésügyi miniszter 15/1997. (III.5.) FM rendelete az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági eljárásról és az ebek egyedi azonosítójának díjáról

Az állam ? és közbiztonságról szóló ? többször módosított ? 1974. évi 17. törvényerejű rendelet ? (a továbbiakban: Tvr.) 8.§ (7) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján ? a pénzügyminiszterrel egyetértésben ? a következőket rendelem el:

1. § A Tvr.5. §-nak (4) bekezdése szerinti állategészségügyi szakhatósági közreműködés az eb tartása állategészségügyi feltételeinek és az eb adatainak ellenőrzése (különös tekintettel annak egyedi jegyeire, jellegzetességeire, méretére), egészségének vizsgálatára, valamint a veszettség elleni védőoltás érvényességére terjed ki.

2. § A veszélyes és veszélyessé minősített ebek fájdalommentes kiirtását a jegyző határozata alapján az eb tartási helye szerint illetékes állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (továbbiakban: állomás) által kijelölt hatósági állatorvosok végzik. A kiirtás költségei az állat tulajdonosát terhelik.

3. § A Tvr.5. §-nak (2) bekezdése szerinti ebek ivartalanítását és a Tvr.7. § (6) bekezdés a) pontja alapján elrendelt ivartalanítást ? akár a tulajdonos kérésére, akár államigazgatási határozat alapján ? bármelyik magángyakorlatra jogosult, működési engedéllyel rendelkező állatorvos elvégezheti. Az ivartalanítás megtörténtét a műtétet végző állatorvos köteles az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon igazolni, és hét munkanapon belül ? a tulajdonos és az eb adatainak közlésével ? a területileg illetékes állomásnak jelenteni.

4. § Az ebtartónak a veszélyes ebek ivartalanítására vonatkozó írásbeli kérelmét az eljáró állatorvos köteles hét munkanapon belül a 3. §-ban előírt jelentés mellékleteként megküldeni a területileg illetékes állomásnak.

5. § A Tvr.5. § (2) bekezdése alapján veszélyes és a jegyző által veszélyesnek minősített ebek egyedi azonosítóval való ellátását az állomás által kijelölt állatorvosok végezhetik a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által meghatározott típusú mikrochippel.

6. § (1) Minden ? az állomás által erre a feladatra kijelölt ? állatorvost el kell látni egyedi azonosításra alkalmas készülékkel (mikrochip és behelyező készülék).

(2) Az állomásokat, a kerületi főállatorvosokat és az állategészségügyi határállomásokat el kell látni a mikrochip leolvasására alkalmas készülékkel.

7. § (1) A veszélyes és veszélyessé minősített ebek egyedi azonosításának díja egyedenként hatezer forint, amely általános forgalmi adót nem tartalmaz.

(2) A díj az állomás bevételét képezi, melyet az eljáró állatorvos a tárgyhót követő hónap ötödik napjáig köteles az állomás számlájára ? az állomás által meghatározott módon ? befizetni.

(3) Az egyedi azonosításról az eljáró állatorvos az ebtartónak a 2. számú melléklet szerint két példányban igazolást állít ki, melynek másolatát hét munkanapon belül köteles megküldeni az állomásnak.

8. § Ez a rendelet a kihírdetése napján lép hatályba. Dr. Nagy Frigyes s.k., földművelésügyi miniszter   Az 1. számú melléklet a 15/1997. (III.5.) FM rendelethez tartalmazza az állatorvosi igazolást a veszélyes eb ivartalanításáról, mely magába foglalja a tulajdonos és a kutya pontos adatait.

A 2. számú melléklet a 15/1997. (III.5.) FM rendelethez tartalmazza az állatorvosi igazolást veszélyes és veszélyessé minősített eb egyedi azonosítóval való ellátásáról.